Zbiór rejestrów, ewidencji i archiwów - Rejestry, ewidencja i archiwa - Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencja i archiwa

Strona znajduje się w archiwum.

Zbiór rejestrów, ewidencji i archiwów

REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA.I. REJESTRY KANCELARYJNE


Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych (Dz. Urz. KGP z dnia 24 kwietnia 2001 r.)

W każdej jednostce Policji i komórce organizacyjnej są prowadzone następujące centralne rejestry kancelaryjne:

  -  rejestr skarg i wniosków,
  -  rejestr aktów prawnych kierownika jednostki Policji i kierownika komórki organizacyjnej,
  -  rejestr aktów wewnętrznych kierownika jednostki Policji i kierownika komórki organizacyjnej,
  -  rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
  -  rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych.


II. AUTOMATYCZNY SYSTEM INFORMACJI DAKTYLOSKOPIJNEJ

AFIS to system komputerowy umożliwiający szybkie wykrywanie sprawców przestępstw na podstawie pozostawionych przez nich na miejscu zdarzenia śladów linii papilarnych. System wykorzystywany jest także do ustalania tożsamości osób zatrzy,manych przez policję, kontroli na przejściach graniczych oraz do identyfiakcji zwłok. Istotę systemu AFIS stanowi możliwość automatycznego zakodowania pojedyńczego śladu z miesjca przestępstwa i porównania go w ciągu kilku minut z odciskami palców lub dłoni milionów osób.

Polski system AFIS należy do najnowoczesnijeszej jego wersji, która jest skuteczniejsza od poprzednich o około 20 proc., a także umożliwia porównywanie odcisków dłoni.

W systemi znajduje się obecnie (04.2003) ponad 1 min kart daktyloskopijnych, porównanie nowego śladu ze śladami zamieszczonymi w bazie, w zależności od rodzaju śladu trwa od 1 do 12 minut. System został zakupiony ze środków PHARE, w ramach przetargu organizowanego przez Komisję Europejską.

Podstawa prawną działania AFIS-u jest Zarządzenie nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji oraz sposobów zakładania i prowadzenia zbiorów tych informacji.

 

III. GŁÓWNE ARCHIWUM POLICJI

Główne Archiwum Policji nadzoruje i koordynuje działalność archiwalną w Policji oraz gromadzi, przechowuje i opracowuje zasób archiwalny Komendy.

Dokumenty udostępniane są zarówno do celów służbowych (sądom, prokuraturom, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytutowi Pamięci Narodowej i innym podmiotom), jak i publicystycznych oraz naukowo – badawczych.

W celu uzyskania wglądu do akt Głównego Archiwum Policji należy złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji Komendy Głównej Policji.
Podstawa prawną działania Głównego Archiwum Policji jest Zarządzenie nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.IV. KRAJOWY SYSTEM INFORMACJI POLICYJNYCH

Biuro Łączności i Informatyki KGP, w celu gromadzenia i przetwarzania informacji, prowadzi podstawowy zbiór informacji policyjnych, zwany KSIP. Składa się on z zapisów elektronicznych dotyczących informacji o zdarzeniach, osobach, podmiotach, miejscach i przedmiotach uzyskanych przez Policję podczas realizacji zadań.

Informacje zgromadzone w PZIP przetwarzane są z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz ochronie informacji niejawnych.

Uzyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Policję informacji oraz sposoby zakładania i prowadzenia zbiorów tych informacji reguluje Zarządzenie Nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2002 r.

KSIP zawiera informację o:

  -  sprawcach przestępstw i sposobach ich działania
  -  osobach poszukiwanych przez sądy, prokuratury i Policję
  -  osobach zaginionych
  -  decyzjach administracyjnych odbierających prawo jazdy
  -  osobach notowanych w czasie akcji policyjnych
  -  kierowcach, którzy otrzymali punkty karne za wykroczenia w ruchu drogowym
  -  osobach o nieustalonej tożsamości
  -  niezidentyfikowanych zwłokach

Podstawa prawną działania AFIS-u jest Zarządzenie nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji oraz sposobów zakładania i prowadzenia zbiorów tych informacji.

 

V. GENOM

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji prowadzi zbiory danych genetycznych w celu gromadzenia oraz przetwarzania i udostępniania danych dotyczących kodu genetycznego. Zbiory danych genetycznych składają się z kartoteki, zbioru próbek materiału genetycznego oraz elektronicznej bazy danych. W zbiorach danych genetycznych gromadzi się i przetwarza informacje dotyczące kodu genetycznego:

  -  osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego,
nieletniego, który dopuścił się czynu zabronionego określonego przez ustawę, jako przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  -  osoby o nieustalonej tożsamości,
  -  osoby usiłującej ukryć swoją tożsamość,
  -  NN zwłok,
  -  śladów NN,
  -  materiału biologicznego.

Podstawą prawną działania AFIS-u jest Zarządzenie nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji oraz sposobów zakładania i prowadzenia zbiorów tych informacji.VI. KRAJOWE CENTRUM INFORMACJI KRYMINALNYCH

KCIK to ogólnopolski system informacyjny, którego głównym zadaniem jest gromadzenie, analizowanie i przekazywanie instytucjom zajmującym się zwalczaniem przestępczości pełnych i aktualnych informacji mogących mieć decydujące znaczenie w skutecznym wykrywaniu i ściganiu sprawców przestępstw, a także w zapobieganiu przestępczości.

Zgodnie z ustawą o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych w KCIK będą gromadzone informacje o:

  -  osobach, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne, w tym postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe, lub w stosunku do których prowadzone są czynności operacyjno-rozpoznawcze,
  -  przedmiotach wykorzystanych do popełnienia przestępstwa lub utraconych w związku z przestępstwem,
  -  przedsiębiorcach, spółkach cywilnych, fundacjach, stowarzyszeniach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa, zgromadzone w rejestrach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów,
  -  numerach rachunków bankowych lub rachunków papierów wartościowych, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa lub że gromadzone są na nich środki pochodzące z przestępstwa,
  -  innych postępowaniach lub czynnościach prowadzonych na podstawie ustaw przez podmioty, o których mowa w art. 19 i 20, istotnych z punktu widzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub postępowania karnego, w tym postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Informacje, o których mowa wyżej obejmują dane personalne:

  -  nazwisko,
  -  imiona,
  -  imiona i nazwiska poprzednie,
  -  imiona rodziców i nazwisko rodowe matki,
  -  datę i miejsce urodzenia,
  -  płeć,
  -  pseudonim,
  -  adres miejsca zameldowania,
  -  adres miejsca pobytu,
  -  cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, datę wystawienia dokumentu, organ wystawiający dokument, numer, serię dokumentu,
  -  numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub obywatelstwo, w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL,
  -  numer identyfikacji podatkowej NIP,
  -  numer identyfikacyjny REGON,


Inne dane przekazane przez podmioty zobowiązane ustawą do przekazywania danych do KCIK, pozwalające na określenie tożsamości osoby, a w szczególności rysopis i przynależność do grupy przestępczej.


Podstawą prawną działania Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych jest Ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych z dnia 6 lipca 2001 r.
 

 

Metryczka

Data publikacji 10.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Zapał
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Zapał KPP Strzelin
do góry