Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie z dnia 06 sierpnia 2013 roku wraz ze zmianami

                                                                                                                       

[1]                      ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

 

 

 

 

REGULAMIN
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STRZELINIE

Na podstawie art. 7 ust.4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
(Dz. U. z 2011 roku Nr 287, poz. 1687 z późniejszymi zmianami),
postanawiam, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1.Ustala się regulamin Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie , zwanej dalej „Komendą”, określający:
1) strukturę organizacyjną Komendy;
2) tryb kierowania Komendą;
3) zadania komórek organizacyjnych Komendy.

§ 2

1 . Komenda jest jednostką organizacyjną Policji przy pomocy, której Komendant Powiatowy Policji zwany dalej „Komendantem” realizuje zadania na obszarze powiatu strzelińskiego zwanego dalej „powiatem”, oraz zadania określone w ustawach i aktach wykonawczych, wydanych na ich podstawie.
2. Terytorialny zasięg działania Komendy obejmuje obszar administracyjny powiatu.
2. Siedziba Komendy znajduje się w Strzelinie przy ul. Wolności 15.

§ 3

1. Komendant podlega:

1) Staroście Strzelińskiemu w zakresie funkcjonowania zespolonych służb i inspekcji z wyjątkiem spraw dotyczących:
a) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią;
2) Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170; z 2008 r. Nr 86, poz. 621, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651; z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62 poz. 504, Nr 85 poz. 716, Nr 97 poz. 803, Nr 98 poz. 817, Nr 115 poz. 959, Nr 157 poz.1241, Nr 168 poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 217, poz. 1280, Nr 230, poz. 1371, oraz z 2012 roku poz. 627, poz. 664, poz. 908, poz. 951, poz. 1529.

§ 4

1. Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Policji określają odrębne przepisy.
2. Służba i praca w Komendzie od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godz. 7.30 i kończy o godz. 15.30.
Nie dotyczy to służby lub pracy wykonywanej w systemie zmianowym oraz przemiennym.
3. Funkcjonariusze i pracownicy Policji są zobowiązani każdego dnia potwierdzać rozpoczęcie służby i pracy.
4. Przerwanie służby lub pracy oraz każdorazowe opuszczenie miejsca jej pełnienia wymaga zgody bezpośredniego przełożonego.

§ 5

Komendant Powiatowy Policji przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy roboczy poniedziałek, od godz. 16.00 do godz. 18.00.

Rozdział II
Struktura Organizacyjna Komendy

§ 6

1. Kierownictwo Komendy stanowią:

1) Komendant - nadzorujący;
a) służbę prewencyjną,
b) Posterunek Policji w Wiązowie,
b) służbę wspomagającą.

2) I Zastępca Komendanta zwany dalej „I Zastępcą” - nadzorujący;
a) służbę kryminalną.

2. W skład Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) w zakresie służby kryminalnej:
a) Wydział Kryminalny;

2) w zakresie służby prewencyjnej:
a) Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego,
b) Posterunek Policji w Wiązowie,
c) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych;

3) w zakresie służby wspomagającej:
a) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kadr i Szkolenia,
b) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Teleinformatyki,
c) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prezydialnych,
d) Zespół Wspomagający,
e) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Rozdział III
Tryb Kierowania Komendą

§ 7

1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy, kierowników organizacyjnych Komendy, zwanych dalej „kierownikami” oraz podległych policjantów i pracowników.
2. Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.
3. Komendant może powoływać stałe lub doraźne zespoły i komisje oraz wyznaczać osoby, do realizacji funkcji konsultacyjnych, doradczych i opiniodawczych.
4. Komendanta zastępuje w razie jego nieobecności I Zastępca.
5. Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 4 obejmuje wykonywanie zadań Komendanta, chyba, że postanowi on inaczej.

§ 8

Podział zadań pomiędzy Komendantem, a I Zastępcą określają odrębne przepisy.

§ 9

1. Komórką organizacyjną Komendy kieruje jej kierownik przy pomocy zastępcy, oraz podległych policjantów i pracowników.
2. Kierownik:
1) określa szczegółowy zakres zadań komórek niższego szczebla w podległej mu komórce organizacyjnej Komendy;
2) reprezentuje Komendanta w kontaktach z podmiotami pozapolicyjnymi, w zakresie właściwości rzeczowej wynikającej z zadań Komendanta przydzielonych do realizacji w podległej komórce organizacyjnej Komendy;
3) określa sposób zorganizowania w niej służby i pracy;
4) sporządza karty opisu stanowisk pracy dla podległych stanowisk policyjnych i stanowisk pracowniczych z wyłączeniem stanowisk, na których zatrudnia się pracowników na podstawie przepisów o służbie cywilnej;
5) sporządza opisy stanowisk pracy dla podległych stanowisk pracowniczych, na których zatrudnia się pracowników na zasadach określonych w przepisach w sprawie dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.
3. Kierownik jest obowiązany do bieżącej aktualizacji zakresu szczegółowych zadań komórek niższego szczebla w podległej mu komórce organizacyjnej Komendy.
4. Kierownika zastępuje w czasie jego nieobecności zastępca albo policjant lub pracownik wskazany przez tego kierownika.
5. Zastępowanie kierownika obejmuje wykonywanie zadań, o których mowa w ust.1-3, chyba że kierownik określił inny zakres zastępstwa.
6. Kierownik może zlecać podległym policjantom lub pracownikom wykonywanie czynności innych niż zamieszczone w karcie opisu stanowiska pracy

Rozdział IV
Zadania komórek organizacyjnych Komendy

§ 10

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:

1) organizowanie i prowadzenie pracy operacyjno – rozpoznawczej i dochodzeniowo – śledczej w zakresie przestępczości kryminalnej i gospodarczej na terenie powiatu strzelińskiego poprzez podejmowanie wszelkich form i metod prac operacyjnej;
2) koordynacja działań operacyjnych na terenie powiatu strzelińskiego;
3) organizowanie i nadzorowanie czynności poszukiwawczych za osobami ukrywającymi się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, zaginionymi oraz identyfikacja NN zwłok;
4) podejmowanie działań mających na celu rozpoznawanie, zapobieganie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z organizowanymi imprezami sportowymi o charakterze masowym, protestów, zgromadzeń, blokad, koncertów i imprez artystycznych;
5) podejmowanie czynności ukierunkowanych na rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości związanej z terroryzmem, a także prowadzenie stałej współpracy w zakresie wymiany informacji z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy, jak i Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu oraz jednostkami ościennymi, współpracę i współdziałanie z Prokuraturą Rejonową;
6) rozpoznawanie rozmiarów i natężenia zjawisk kryminogennych oraz zapobieganie im ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk narkomanii, prostytucji, zachowań aspołecznych itp.;
7) prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zapobiegania przestępstwom kryminalnym;
8) opracowywanie statystyk i analiz operacyjnych i innych wspomagających procesy wykrywcze przy zastosowaniu specjalistycznych metod i narzędzi analitycznych;
9) prowadzenie przewidzianych prawem czynności operacyjno – rozpoznawczych celem zapobiegania, rozpoznawania i ujawniania czynów zabronionych z zakresu przestępczości gospodarczej;
10) organizowanie i prowadzenie współpracy w zakresie wymiany informacji i wspólnych przedsięwzięć z organami powoływanymi do ścigania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej tj: Urzędem Kontroli Skarbowej, Urzędem Skarbowym, Urzędem Celnym, Strażą Graniczną, Państwową Inspekcją Pracy i innymi;
11) organizowanie współpracy z innymi pionami Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;
12) prowadzenie stałego monitoringu prowadzonych spraw pod katem ujawnianych strat oraz odzyskanego i zabezpieczanego mienia;
13) wypracowanie skutecznych metod ujawniania i odzyskiwania mienia;
14) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa popełnione na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie;
15) wykonywanie czynności w ramach pomocy prawnej na rzecz innych jednostek policji, sądów, prokuratur i instytucji;
16) utrzymywanie bieżącej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, prokuratorami nadzorującymi pracę procesową i komórkami organizacyjnymi Komendy;
17) organizowanie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami wymiaru sprawiedliwości i innymi organami ochrony prawnej;
18) właściwa i zgodna z oczekiwaniem oraz z istniejącym uregulowaniem służba i praca referatu dochodzeniowo – śledczego i zespołu operacyjnego oraz zespołu techniki kryminalistycznej, w zakresie przestrzegania prawa , sprawności organizacyjnej, ekonomiki procesowej, rezultatów wykrywczych oraz nadzór nad merytoryczną stroną prowadzonych postępowań przygotowawczych;
19) kryminalistyczna obsługa oględzin: miejsca przestępstwa, osób i rzeczy w celu technicznego ujawnienia i procesowego zabezpieczenia śladów, mających związek ze zdarzeniem, sporządzanie stosownej dokumentacji w tym zakresie;
20) zapewnienie właściwej i merytorycznej obsługi procesowej zdarzeń zaistniałych na terenie powiatu strzelińskiego;
21) nadzór nad prawidłową rejestracją statystyczną postępowań przygotowawczych prowadzonych w Komendzie, a także właściwą rejestracją procesową w oparciu o przepisy resortowe w szczególności przestrzeganie i realizowanie przepisów z zakresu planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji;
22) nadzór nad gospodarką dowodami rzeczowymi zabezpieczonymi w postępowaniach przygotowawczych, w tym zabezpieczonych pojazdów samochodowych, części pojazdów oraz innych przedmiotów będących dowodami procesowymi - depozytem;
23) nadzór i gospodarka nad prawidłowym przechowywaniem i przekazywaniem środków odurzających i prowadzeniem właściwej dokumentacji związanej z tą tematyką;
24) wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji;
25) zapewnienie właściwej obsługi kancelaryjnej między innymi poprzez prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencyjnego, elektronicznego rejestru spraw dochodzeniowych oraz innych obowiązujących i podręcznych rejestrów na potrzeby Wydziału Kryminalnego.

§ 11

Do zadań Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego należy:

1) zapewnienie prawidłowego obiegu i nadzoru nad dokumentami otrzymywanymi i wytworzonymi w wydziale;
2) zapewnienie właściwej obsługi kancelaryjnej między innymi poprzez prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencyjnego oraz innych obowiązujących i podręcznych rejestrów na potrzeby Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego;
3) prowadzenie składnicy akt w jednostce;
4) w ramach zapewnienia właściwego bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym, utrzymywanie stałego kontaktu z innymi służbami pozapolicyjnymi szczebla powiatowego oraz współpracowanie z policyjnymi jednostkami ościennymi, dyżurnym KWP, jak również instytucjami współdziałającymi z Policją;
5) przygotowywanie danych statystycznych, wynikających z obowiązujących przepisów, nadzór nad ich sporządzaniem w podległych komórkach organizacyjnych oraz realizacja zadań odnoszących się do planowania strategicznego i sprawozdawczości a także poprawności, kompletności oraz terminowości wprowadzania i zatwierdzania danych w systemie SESPol;
6) prowadzenie problematyki skargowej, w tym właściwej jej rejestracji;
7) prowadzenie postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec policjantów Komendy w tym prowadzenie obowiązujących rejestrów;
8) realizacja zadań w zakresie przechowywania, użytkowania i ewidencji broni palnej oraz sprzętu uzbrojenia, a także sprawowanie nadzoru nad gospodarką uzbrojeniem w jednostce oraz prowadzenie magazynu uzbrojenia i dokumentacji z tym związanej;
9) prowadzenie depozytu broni i amunicji będących dowodami w prowadzonych postępowaniach oraz dokumentacji z tym związanej;
10) rejestracja i nadzór nad wprowadzanymi danymi do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, będących w zakresie kompetencji Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego;
11) Realizacja zagadnień związanych z przygotowaniem i aktualizacją dokumentacji planistycznej dotyczącej zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
12) realizacja zadań związanych z organizowaniem systemu alarmowania jednostki oraz prowadzenie w tym zakresie wymaganej dokumentacji;
13) organizowanie i przeprowadzanie na szczeblu Komendy ćwiczeń sztabowych oraz udział w ćwiczeniach organizowanych przez inne podmioty;
14) organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem służby dyżurnej;
15) nadzór w zakresie pełnienia służby, przestrzegania procedur i warunków pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych;
16) właściwe zabezpieczenie uroczystości państwowych, imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, protestów społecznych, zgromadzeń publicznych oraz innych, a w szczególności imprez masowych podwyższonego ryzyka w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
17) prowadzenie działań planistycznych oraz kierowanie siłami policyjnymi w sytuacjach kryzysowych;
18) prowadzenie dokumentacji planistycznej, szkoleniowej i sprawozdawczości związanej ze sprawami mobilizacyjno-obronnymi;
19) organizowanie współdziałania z właściwymi strukturami sztabowymi zespolonych służb, inspekcji i straży na poziomie powiatowym;
20) zapewnienie właściwej organizacji, funkcjonowania i szkolenia w NPP ze stanu Komendy;
21) organizacja, koordynacja i nadzór nad realizacją zadań w ramach służby patrolowej i interwencyjnej;
22) koordynowanie i nadzór nad ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego;
23) planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie katastrof naturalnych, awarii technicznych oraz w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w państwie we współdziałaniu w tym zakresie z innymi podmiotami systemu obronnego państwa;
24) bieżące analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu strzelińskiego, ochrona życia i zdrowia osób oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, przeciwdziałanie występowania aktów terroru, zatrzymywanie sprawców przestępstw i wykroczeń na gorącym uczynku, diagnozowanie niekorzystnych zjawisk, prowadzenie działań profilaktycznych oraz sporządzanie w tym zakresie stosownej dokumentacji na potrzeby dyslokacji służby;
25) nadzór wykonawstwa zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w ramach doprowadzeń i konwojów;
26) nadzór nad prawidłowym obiegiem i przekazywaniem informacji o bieżących najważniejszych zdarzeniach w powiecie oraz zapewnienie właściwej reakcji komórek organizacyjnych Komendy;
27) nadzór w obszarze zabezpieczonych pojazdów, w oparciu o art. 50 i 130a Prawa o ruchu drogowym;
28) w uzgodnieniu z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu realizacja zadań na tzw. trasach koordynowanych;
29) opracowywanie uwag w zakresie organizacji ruchu drogowego jak i wskazywanie nieprawidłowości w oznakowaniu dróg w oparciu o spostrzeżenia ze służby;
30) opiniowanie projektów zmian organizacji ruchu;
31) zapewnienie niezwłocznej reakcji oraz sprawnego działania w razie uzyskania informacji o wszystkich zdarzeniach, w tym obsługa zdarzeń drogowych, w tym wypadków drogowych i kolizji;
32) tworzenie i realizacja we współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Komendy i innymi jednostkami Policji oraz organami samorządu terytorialnego, organizacjami i instytucjami pozarządowymi programów prewencyjnych ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych osobom zamieszkałym na terenie powiatu strzelińskiego oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie lokalnym. Edukacja mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej - podejmowanie inicjatyw z szeroko rozumianej prewencji kryminalnej;
33) prowadzenie, inicjowanie, nadzór i koordynowanie przedsięwzięć podejmowanych przez Komendę w zakresie zwalczania popełnianych przez nieletnich czynów karalnych, przeciwdziałania demoralizacji nieletnich oraz patologiom społecznym, a także ochrony małoletnich przed przestępczością i przemocą;
34) współpraca z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Oławie Wydział Zamiejscowy w Strzelinie oraz instytucjami i organizacjami zajmującymi się edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży, współdziałanie z sądem w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania patologii oraz demoralizacji nieletnich;
35) nadzór oraz realizacja procedury „Niebieskiej karty”;
36) realizacja we współpracy z Wydziałem Postępowań Administracyjnych KWP we Wrocławiu procedur wydalenia oraz zobowiązania do opuszczenia terytorium RP, nielegalnie przebywających cudzoziemców;
37) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie pozwoleń na broń w przypadkach określonych w art. 9 ust. 3 oraz wydawanie Kart rejestracyjnych broni zgodnie z art. 9 ust. 4 Ustawy o broni i amunicji oraz ich rejestracja w Krajowym Systemie Informatycznym Policji;
38) opiniowanie osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji lub obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
39) opiniowanie osób ubiegających się lub posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa;
40) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydalania cudzoziemców i wydawania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP zgodnie z obowiązującymi procedurami;
41) prowadzenie czynności wyjaśniających i kierowanie wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń;
42) nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań mandatowych.

§ 12

Do zadań Posterunku Policji w Wiązowie należy:

1) realizacja zadań na rzecz przeciwdziałania i zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom na podległym terenie;
2) prowadzenie własnych akcji i działań, ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości pospolitej oraz reagowanie na wykroczenia;
3) wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy prowadzenie działań na rzecz eliminowania nietrzeźwych użytkowników dróg;
4) realizowanie czynności w zakresie rozpoznania osobowego mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem;
a) sprawców podejrzanych o dokonywanie przestępstw lub wykroczeń;
b) osób dopuszczających się zachowań wskazujących na przemoc w rodzinie;
c) osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości;
5) realizowanie działań na rzecz rozpoznawania zagrożeń związanych z patologią społeczną i demoralizacją nieletnich, podejmowanie odpowiednich czynności urzędowych;
6) podejmowanie, wspólnie z lokalnym samorządem, inicjatyw na rzecz zapobiegania i zwalczania przestępczości i wykroczeń na terenie gminy;
7) kreowanie wśród społeczeństwa pozytywnego wizerunku Policji oraz przyjętych kierunków pracy Komendy;
8) realizowanie zadań administracyjno-procesowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych i sprawach o wykroczenia, zaistniałych na terenie gminy;
9) przestrzeganie i realizowanie przepisów z zakresu planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji.

§ 13

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo - Informacyjnych należy:

1) bieżąca współpraca z Zespołem Prasowym i Wydziałem Teleinformatyki KWP we Wrocławiu w zakresie wymiany informacji oraz udzielania odpowiedzi na krytykę prasową pod adresem Komendanta Powiatowego Policji i komórek organizacyjnych Komendy;
2) obligatoryjne uczestnictwo w czynnościach na miejscu zdarzeń nadzwyczajnych;
3) propagowanie wszelkich działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej z zakresu wiktymologii, praw i obowiązków osób pokrzywdzonych oraz informacji mogących przyczynić się do poprawy poczucia bezpieczeństwa publicznego;
4) prowadzenie szkoleń policjantów w zakresie udzielania mediom informacji na miejscach zdarzeń, zmian
prawnych w zagadnieniu działalności prasowo – informacyjnej i wynikających z nich obowiązków;
5) kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji dla właściwych relacji ze społeczeństwem i budowania
wzajemnego zaufania poprzez szkolenie i instruowanie policjantów dotyczące właściwego zachowania,
wyglądu i działania w trakcie służby i poza służbą;
6) współorganizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach prewencyjnych z lokalnym samorządem i
instytucjami społecznymi;
7) bieżące przeglądanie prasy lokalnej i regionalnej oraz serwisów internetowych w celu monitorowania
zamieszczanych tam informacji dotyczących Policji, opinii publicznej i społecznego zapotrzebowania na
podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestepstwom i ścigania sprawców przestępstw;
8) w zakresie wykonywania obowiązków oficera prasowego:
a) informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta Powiatowego Policji;
b) informowanie środków masowego przekazu o przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy, w szczególności działaniach na rzecz zapobiegania przestępstwom i ścigania sprawców przestępstw; c) udzielanie informacji lokalnym środkom masowego przekazu w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień dotyczących funkcjonowania Policji na terenie powiatu strzelińskiego;
d) stałe monitorowanie zamieszczanych w środkach masowego przekazu informacji dotyczących Policji i w niezbędnych przypadkach niezwłoczne informowanie Komendanta Powiatowego Policji;
e) propagowanie wszelkich działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej z zakresu wiktymologii, praw i obowiązków osób pokrzywdzonych, oraz informacji przyczyniających się do poprawy poczucia bezpieczeństwa publicznego.
9) redagowanie internetowego serwisu informacyjnego i biuletynu informacji publicznej w zakresie:
a) sprawowanie ogólnego nadzoru merytorycznego i funkcji kontrolnej nad treścią informacji, danych itp. udostępnianych na stronie;
b) udostępnianie informacji publicznych w drodze ogłaszania informacji oraz ich aktualizacji na stronach podmiotowych BIP;
c) bieżące sprawdzanie korespondencji elektronicznej oraz odpowiadanie na wnioski i zapytania dziennikarzy o udzielenie informacji publicznych, które nie zostały udostępnione na stronach podmiotowych BIP;
d) bieżące przeglądanie informacji zawartych na serwisach internetowych w celu monitorowania zamieszczanych tam informacji dotyczących Policji, opinii publicznej i społecznego zapotrzebowania na podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i ścigania sprawców przestępstw, a w niezbędnych przypadkach niezwłoczne informowanie Komendanta;
e) redagowanie w oparciu o biuletyn dzienny dobowych informacji wprowadzanych na bieżąco do biuletynu informacyjnego na stronie internetowej;
10) ścisłe współpracowanie z komórkami organizacyjnymi Komendy w szczególności w zakresie edukacji mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej poprzez uczestnictwo w organizowanych spotkaniach mających na celu działania profilaktyczne oraz propagowanie bezpieczeństwa na wodach i drogach.

§ 14

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kadr i Szkolenia należy:

1) obsługa policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy, związana z przebiegiem służby i pracy;
2) rozpoznawanie potrzeb w zakresie kursów i szkoleń, prowadzonych przez jednostki szkoleniowe oraz koordynowanie i zlecanie opracowywania rocznych planów szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego;
3) opracowywanie decyzji i rozkazów organizacyjno-etatowych, rozkazów personalnych, dotyczących policjantów oraz umów i aneksów dotyczących pracowników cywilnych;
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach osobowych funkcjonariuszy i pracowników Komendy;
5) prowadzenie dokumentacji etatowo-organizacyjnej, oraz akt osobowych policjantów i pracowników;
6) przygotowywanie sprawozdań za rok poprzedni o zorganizowanych i przeprowadzonych w Komendzie szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego;
7) organizowanie i koordynowanie działań w zakresie postępowań kwalifikacyjnych na określone stanowiska służbowe w Komendzie;
8) prowadzenie ewidencji, statystyki i sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych oraz przestrzeganie i realizowanie przepisów z zakresu planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji;
9) wydawanie dokumentów służbowych dla policjantów i pracowników cywilnych;
10) realizowanie i koordynowanie działalności związanej z doskonaleniem zawodowym dotyczącym realizacji programowego strzelania, sprawnością fizyczną i zawodową oraz sportem w Komendzie;
11) planowanie i wykonawstwo zadań oraz tworzenie rezerw osobowych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w zakresie organizacyjno-etatowym;
12) koordynowanie wszelkich form działalności w środowisku policyjnym w zakresie kultury, oświaty oraz turystyki;
13) prowadzenie i dokumentowanie ewidencji wykorzystania urlopów policjantów i pracowników Komendy;
14) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich policjantów i pracowników Komendy;
15) prowadzenie bieżącego stopnia wykorzystania funduszu nagrodowego Komendy oraz funduszu zapomóg;
16) realizacja co najmniej raz w roku tzw. „Oceny stanu obecnego” w Komendzie;
17) realizacja czynności dotyczących przyjęć do służby w Policji oraz propagowanie służby w Policji poprzez spotkania w szkołach i udział w Targach Pracy;
18) administrowanie elektronicznego dziennika korespondencyjnego poprzez nadawanie uprawnień dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy.

§ 15

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Teleinformatyki należy:

1) administrowanie na poziomie lokalnym Komendy policyjnymi systemami informatycznymi w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania, w tym administrowanie stanowiska do opracowywania dokumentów niejawnych;
2) nadzór nad stanem technicznym i poprawnym funkcjonowaniem sprzętu teleinformatycznego;
3) sporządzanie dokumentacji dotyczącej nadawania, zmiany, oraz odwoływania uprawnień do dostępu do policyjnych systemów informatycznych na wniosek właściwych kierowników komórek organizacyjnych Komendy;
4) planowanie oraz prowadzenie instruktaży i szkoleń w zakresie użytkowania, obsługi sprzętu teleinformatycznego w tym policyjnych systemów informatycznych;
5) prowadzenie ewidencji sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu Komendy w tym sprzętu powierzonego i prywatnego oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
6) opracowywanie dokumentacji w zakresie otrzymanych darowizn sprzętu teleinformatycznego;
7) administrowanie elektronicznego dziennika korespondencyjnego poprzez nadawanie uprawnień dla
funkcjonariuszy i pracowników Komendy.

§ 16

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prezydialnych należy:

1) zapewnienie właściwej obsługi kancelaryjnej Komendanta i I Zastępcy;
2) prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencyjnego, dzienników podawczych oraz innych obowiązujących i podręcznych rejestrów na potrzeby Komendy;
3) prowadzenie, gromadzenie i dystrybucja aktów prawnych jednostek nadrzędnych;
4) gromadzenie, dystrybucja i aktualizacja aktów prawnych wydawanych przez Komendanta;
5) organizacja i rozdział poczty specjalnej na poszczególne komórki organizacyjne Komendy;
6) sporządzanie list obecności na poszczególne komórki organizacyjne Komendy, oraz nadzór nad terminowością sporządzania grafików służby;
7) administrowanie elektronicznego dziennika korespondencyjnego poprzez nadawanie uprawnień dla
funkcjonariuszy i pracowników Komendy.

§ 17

Do zadań Zespołu Wspomagającego należy:

1) sprawdzanie faktur za dostawy i roboty w zakresie potwierdzenia wykonania usługi, robót, dostaw i ich ujęcia w ewidencjach prowadzonych w Komendzie;
2) sporządzanie list dodatkowych należności dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy;
3) sprawdzanie i naliczanie należności przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Komendy z tytułu krajowych podróży służbowych oraz prowadzenie ewidencji wydawanych delegacji służbowych;
4) prowadzenie biblioteki w Komendzie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli;
5) naliczanie należności przysługujących biegłym sądowym, kuratorom, wzywanym świadkom oraz osobom przybranym do okazania;
6) realizacja zadań dot. medycyny pracy, zgłaszanie i wyrejestrowanie uprawnionych do ubezpieczenia ZUS;
7) realizacja zadań dot. świadczeń socjalnych - ZFŚS oraz sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości i opłat dot. zanieczyszczenia środowiska;
8) sporządzanie projektów decyzji administracyjnych i naliczanie równoważnika pieniężnego za brak lokalu i remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz w sprawach pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe dla osób uprawnionych;
9) przyjmowanie środków pieniężnych oraz prowadzenie ewidencji wpłat z nałożonych mandatów karnych gotówkowych, do czasu ich przekazania na konto lub do kasy Urzędu Wojewódzkiego w terminach wynikających z obowiązujących przepisów oraz z tytułu dochodów budżetowych, które podlegają niezwłocznemu odprowadzeniu do KWP we Wrocławiu;
10) prowadzenie ewidencji: liczników mediów oraz kart utrzymania obiektów;
11) prowadzenie ewidencji w zakresie materiałów, sprzętu i wyposażenia w użytkowaniu: kwaterunkowego, mundurowo-żywnościowego, kulturalno-oświatowego, sportowo-szkoleniowego, remontowo-budowlanego, transportowego oraz techniki policyjnej i biurowej oraz prowadzenie dokumentacji związanej z jego brakowaniem;
12) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej darowizn oraz nadzór nad prawidłowym przyjęciem na stan Komendy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
13) rozliczanie należności zimnych i ciepłych napojów oraz posiłków profilaktycznych oraz żywienia osób zatrzymanych w PDOZ;
14) realizacja zadań dot. gospodarki transportowej (rozliczanie MPiS, planowanie obsług technicznych
i napraw, ewidencja wydanych upoważnień na prowadzenie sprzętu transportowego oraz wypadków
i kolizji;
15) utrzymanie czystości i porządku w obiektach użytkowanych przez Komendę;
16) prowadzenie postępowań związanych ze szkodami powstałymi w majątku jednostki w sprawach szkód powstałych w użytkowanym mieniu;
17) prowadzenie gospodarki mandatowej w zakresie: pobierania oraz rozliczania bloczków mandatowych, pokwitowań odbioru mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych oraz wprowadzanie danych do Internetowego Systemu Ewidencji Mandatów „I-SEM”;
18) realizacja zadań nieetatowego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nieetatowego inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej w KPP Strzelin;
19) współpraca z samorządem terytorialnym oraz organizacjami i instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie realizacji własnych zadań;
20) przestrzeganie i realizowanie przepisów z zakresu planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji.

§ 18

Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz nadzorowanie jego realizacji;
6) organizowanie, prowadzenie oraz uczestnictwo w procesie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostce;
7) przyjmowanie ankiet bezpieczeństwa osobowego funkcjonariuszy/pracowników KPP;
8) prowadzenie zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
9) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
10) nadzór nad właściwym odznaczeniem i ewidencjonowaniem dokumentów niejawnych, prowadzenie ewidencji stempli i pieczęci znajdujących się na wyposażeniu kancelarii, rejestrów, dzienników, książek ewidencyjnych i teczek, odnotowywaniem zmiany, zniesienia klauzuli tajności lub przedłużenia, skrócenia okresu ochrony dokumentów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych;
11) realizacja czynności w zakresie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Policji;
12) przestrzeganie i realizowanie przepisów z zakresu planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji.
13) wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych w porozumieniu z Wydziałem ds. OIN KWP we Wrocławiu;
14) Prowadzenie Kancelarii Tajnej poprzez:
a) organizowanie i koordynowanie pracy kancelarii oraz planowanie zadań;
b) nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w zakresie działania kancelarii;
c) prowadzenie urządzeń ewidencyjnych (Wzory stanowiące odpowiednio załączniki nr 1, 2, 4, 5 i 6 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. Nr 276, poz. 1631):rejestr dzienników ewidencji i teczek, dziennik ewidencyjny, książkę doręczeń przesyłek miejscowych, wykaz przesyłek nadanych, rejestr wydanych przedmiotów;
d) nadzór nad właściwym oznaczaniem i ewidencjonowaniem dokumentów niejawnych, odnotowywaniem zmiany lub zniesienia klauzuli tajności dokumentów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych; prowadzenie okresowych kontroli w zakresie postępowania pracowników kancelarii z dokumentami niejawnymi, znajdującymi się w kancelarii;
e) przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dokumentów niejawnych, znajdujących się w kancelarii;
f) egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych, rozliczanie funkcjonariuszy/pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego lub przeniesienia do służby w innej jednostce organizacyjnej Policji;
g) informowanie pełnomocnika ochrony o zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia dokumentów niejawnych, wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów bądź innych nieprawidłowościach związanych z ochroną informacji niejawnych;
h) prowadzenie ewidencji stempli i pieczęci oraz nadzór nad wykorzystywaniem stempli i pieczęci znajdujących się na wyposażeniu kancelarii i jednostki;
i) nadzór i koordynacja zadań, związanych z przekazywaniem do archiwum lub składnicy akt Policji dokumentów niejawnych, oraz ocena protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii "BC", polegająca w szczególności na porównaniu dokumentów przeznaczonych do brakowania, z zapisami zawartymi w protokole brakowania, a w uzasadnionych przypadkach z zapisami w urządzeniach ewidencyjnych.

Rozdział V
Przepisy przejściowe

§ 19

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie regulaminu Komendy określą zakresy szczegółowych zadań podległych komórek organizacyjnych.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych o których mowa w ust. 1, są zobowiązani niezwłocznie zapoznać podległych policjantów i pracowników z postanowieniami niniejszego regulaminu Komendy.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 20

Traci moc Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie z dnia z dnia 11 lipca 2011 roku zmieniony Regulaminem z dnia 25 marca 2013 r.

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2013 roku .

UZASADNIENIE

Konieczność wydania regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie zastępującego regulamin Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie z dnia 11 lipca 2011 roku z późniejszymi zmianami wynika z potrzeby zmiany struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie polegającej na utworzeniu Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.
W skład Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego włączone zostało nowo utworzone Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne jak również Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej, w którego skład włączono stanowiska na których wykonywane są zadania prewencji kryminalnej nieletnich i patologii oraz dzielnicowych. W strukturę nowo utworzonego Wydziału również zostało włączone Ogniwo Ruchu Drogowego.
Likwidacja Zespołu ds. Łączności i Informatyki podyktowana jest nie pełnym wykorzystaniem stanu osobowego tej komórki w związku z czym poszczególne zadania związane w szczególności z wprowadzaniem danych statystycznych przypisane będą do zadań wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Komendy.
Nowy regulamin Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie określający nową strukturę organizacyjną, tryb kierowania i zadania komórek organizacyjnych gwarantuje prawidłową realizację ustawowych zadań Policji. Regulamin został dostosowany do propozycji i uwag przekazanych przez wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Wejście w życie regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie spowoduje skutki finansowe.

 

                                                                                                                                                                                 Komendant Powiatowy Policji w Strzelinie

                                                                                                                                                                                             p. o. podinsp. Alicja Zabłocka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 02.06.2014
Data modyfikacji 21.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Łukasz Porębski
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Łukasz Porębski Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Łukasz Porębski
do góry